en  bg

Инструкции

Докладите ще бъдат публикувани в Trakia Journal of Sciences

Резюме
Не повече от 200 думи. Оформено в един абзац, със следните подзаглавия: цел, методи, резултати, изводи. Не се изисква включване на литературни източници в резюмето.

Ключови думи: До 8 бр., които да не преповтарят заглавието
Заглавие на доклада: на български и английски език
Автори: звание, име, институция (на английски език)
Съдържание: на английски език

Пълен доклад:
Представен на английски език, като текстов файл, записан в Microsoft Word, Rich Text Format (RTF) или Text/ASCII. Всички участници трябва да подготвят и електронен вариант. Правопис, пунктуация, структура на изречението, разстояние, размер, цитиране, графики, таблици, литература следва да бъдат проверявани преди представянето на доклада. Уверете се, че всички графики и таблици са споменати в текста, както и че всички литературни източници са цитирани в текста. Несъответстващите на изискванията доклади, ще бъдат връщани за нова техническа обработка.

Изображенията трябва да бъде записани като отделен, самостоятелен файл, а не като част от текстовия файл. Файлови формати могат са бъдат JPEG, GIF, TIFF, EPS, BMP.

Общ формат:
Целият текст, включително заглавна страница, резюме, фигури, легенди на таблици, литература, трябва да бъде написан с двойно междуредие на едната страна на лист А4 (размери 8,5/11 инча), ляво подравнени. Всеки елемент от доклада (заглавна страница, резюме, текст, литература, таблици), трябва да започне на нова страница. Всички страници трябва да бъдат номерирани.

Заглавието трябва да е с главни букви, удебелени, ляво подравнено. Текстът да е представен с шрифт Times New Roman, размер 11. Да се оставя само един (1) интервал разстояние. Абзаците не трябва да се отместват, не трябва да има празни редове между тях. Използвайте ентери в края на абзаца. Използвайте Symbol шрифт за символи и специални знаци. Да не се използват редактори за уравнения или опции под черта в RTF файлове. Уравненията да се записват като изображения. Уравненията трябва да бъдат номерирани последователно с арабски цифри в скоби от дясната страна на страницата.

Реда на разделите в доклада е както следва: заглавие, автор (и), адрес, резюме, ключови думи, въведение, материал и методи, резултати, обсъждане, благодарности и литература.

Заглавна страница
Включва заглавието на статията, името на автора (без научна степен) и следната информация: отдел (катедра), институция (университет или организация), град и държава. Заглавната страница трябва да включва името и пълния адрес за кореспонденция, телефон, факс и имейл адрес на автора.

Таблици/диаграми
Таблиците трябва да бъдат на отделна страница, с двойно междуредие, последователно номерирани (с арабски цифри), и да отговарят на размер, съответстващ на списанието. Всяка таблица трябва да има кратко заглавие (удебелен шрифт), ляво подравнено. Да се посочва мястото на всяка таблица в доклада. Да се използват таблици, а не вертикали за оформяне на таблични данни.

Изображения
Изображения/фигури (снимки, рисунки, схеми и диаграми) трябва да са в отделни самостоятелни файлове, номерирани с арабски цифри в реда, в който те са цитирани в текста, и според стандарта на списанието. Надписа за тях трябва да бъде под всяко изображение. Всички изображения трябва да бъдат предоставени на TIFF, JPEG или GIF формат. Легендите трябва да бъдат представени, с двойно междуредие, на отделна страница (поставени след литературата) и номерирани.

Съкращения
Да се използват пестеливо. Когато се използват много съкръщения, трябва да се опишат в списък, на самостоятелна страница преди литературата.

Метричната система да се използва без разстояния (cm, ml, s). Обяснете всички символи, използвани в уравнения и формули. Да не съкращавт думите "Фигура" или "Таблица" в заглавията или в текста.

Благодарности
Всички благодарности трябва да са въведени в един абзац преди литературата.

Размер на доклада:
До 15 машинописни страници, при двойно междуредие (заедно с резюме, литература, таблици, фигури и други приложения).

Литература
Литературните източници трябва да бъдат номерирани последователно в реда, в който те са цитирани в текста. Цитирането в текста да става с арабска цифра, поставена в скоби, например, (1) или (2-5). Литература от непубликувани лични съобщения трябва да се избягва. Оформянето трябва да бъде както следва:

Статия от списание:
Piquette-Miller, M. and Jamali, F., Influence of severity of inflammation on the disposition and interaction with ketoprofen of propranolol enantiomers in adjuvant arthritis. Drug Metab Dispos, 23:240-245, 1985.

Книга:
Mutschler, E., Derendorf, H., Drug Actions, Basic Principles and Therapeutic Aspects. CRC, Ann Arbor, MI, USA, 1995.

Принос към книга:
Jamali, F., Stereochemically Pure Drugs: An Overview. In: Wainer IW, Drayer D (eds), Drug Stereochemistry: Analytical Methods and Pharmacology. 2nd ed., Marcel Dekker, INC, New York, NY, pp 375-384, 1993.