en  bg

Място

image001

Град Стара Загора е разположен в южна централна България. Със своите стопански, транспортно-комуникационни, управленски, научни, културно-просветни, търговски, здравни и други дадености, градът оказва влияние както върху динамиката и развитието на общината, така и върху цялостното развитие на област Стара Загора и Република България.

В град Стара Загора е ситуиран Тракийският университет, който е автономна държавна институция, създаден през 1995 г. с Решение на 37-то Народно събрание.

В университета се осъществява обучение по образователноквалификационните степени – „професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър”, както и по образователна и научна степен „доктор”.

Обучението на студентите се провежда в учебни корпуси с модерно обзаведени зали и лаборатории. Практическата подготовка е в зависимост от избраната специалност.

Тракийският университет провежда политика на разширяване и задълбочаване на международните си контакти. Студентите имат възможност да участват по европейски и международни програми - европейска програма за образователен обмен „Еразъм+“ и Финансов механизъм на европейското икономическо пространство – EEA Grants.

В университета се обучават над 9 000 студенти, в т. ч. и чуждестранни. Всички професионални направления и специалности са акредитирани.

Обособяването на Стопански факултет в структурата на Университета е в съответствие с националните и европейски стандарти и приоритети за развитие. Факултетът осъществява задълбочена професионална подготовка на студентите и докторантите в областта на икономиката, бизнеса, развитието на регионите, иновациите, предприемачеството, мениджмънта и др.

Стопански факултет има установени традиции за съвместна научно-изследователска дейност с чуждестранни университети, като Технически Университет - Мюнхен, Германия; Университет по естествени науки – Прага, Чехия; Институт по Аграрна икономика – Белград, Сърбия и др.

image003image005image007

image009