en  bg

Втора международна научна конференция

„Бизнесът и развитието на регионите.
Селските райони – поглед към Европа 2020”.

23-24 Юни, 2011

Международната научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, се организира от
Стопански факултет, Тракийски университет и се провежда на всеки две години.

ФОКУС

Изграждане и поддържане на ефективно работеща система „наука-практика-държавно управление”.

НАСОЧЕНОСТ КЪМ

академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики за развитие на национално и международно ниво.

Първата международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”

се проведе на 12-13 ноември, 2009 г. и посрещна над 100 участници от 8 държави (България, Германия, Великобритания, Испания, Чехия, Русия, САЩ, Турция), които представиха 70 доклада, публикувани в “Trakia Journal of Sciences”.

ПРИОРИТЕТНО ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

Всяка поредна конференция има свое приоритетно тематично направление. Приоритет на Втората международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” са селските райони и тяхното развитие. Развитието на селските райони, като един от фокусите на Европейския съюз, изисква широка дискусия по ключови въпроси, които ще намерят място в политиката на ЕС за тяхното развитие, отчитайки основните приоритети – интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Отразяването на основните цели и задачи на ЕС в политиките на отделните страни-членки изисква отлично познаване на тенденциите и спецификите в социално-икономическото развитие на селските райони след 2007 г, възможностите и предизвикателствата, пред които са изправени, както и добрите практики, които вече са дали успешни резултати.

ОСНОВНА ЦЕЛ

Целта на конференцията е да се подготви теоретикo-методологична и емпирична обосновка за актуализиране на политиките за развитие на селските райони в страните-членки на ЕС, за програмен период 2013-2020, в съответствие с научните достижения, добрите практики, както и с приоритети, заложени в стратегическата рамка „Европа 2020”. Така бъдещето на селските райони след 2013 ще бъде поставено на основата на знанието и иновациите.

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
 • Национални, европейски и международни политики за развитие
 • Бизнес и инвестиции
 • Публична администрация и местно управление
 • Аграрен сектор и Обща Селскостопанска Политика /ОСП/
 • Социални и културни проблеми
 • Информационни и комуникационни технологии
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
 • Почетен председател: проф. дсн Иван Станков - Ректор на Тракийски университет
 • Председател: доц. д-р Иван Георгиев - Декан на Стопански факултет
 • Зам. председател: доц. д-р Юлияна Благоева- Яркова – Зам.-декан на Стопански Факултет

ЧЛЕНОВЕ:
 • проф. дин Димитър Костов
 • доц. д-р Тодорка Атанасова
 • Доц. д-р Румен Отузбиров
 • доц. д-р Надка Костадинова
 • доц. д-р Венета Гайдарджиева
 • Доц. д-р Иванка Николова
 • доц. д-р Веселин Видев
 • доц. д-р Галина Дякова
 • гл. ас. д-р Димитрина Стоянчева
 • ст. експ. Румяна Станкова
ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ:

английски и български

ВАЖНИ СРОКОВЕ:
 • Срок за подаване заявки за участие с резюмета на английски: 12.03.2011
 • Потвърждение за одобрено участие: 18.03.2011
 • Такса за участие: 25.03.2011
 • Пълен доклад: 23.06.2011
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
 • Такса: 100 BGN (влючва: отпечатване на докладите, окомплектоване на материали, кафе-паузите, обяд и коктейл)
 • Срок: 25.03.2011
 • Банкова сметка
  УниКредит Булбанк АД, Стара Загора 6000,
  IBAN: BG09 UNCR 7000 3116 5930 30
  BIC: UNCRBGSF

Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.